• Ταγκιές, «Αισθητική τρομοκρατία» και σχετικά θέματα στην Αθήνα, Ελλάδα © 2022 Κουντούρη, Κονδύλη, Κουντούρης & Μαγουλάς
Which Athens? Between past and present. A hybrid city in the making.